Obchodní a licenční podmínky

Tyto obchodní a licenční podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní www.ruchy.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:

Zvuková banka s.r.o., se sídlem Univerzitní 684/8, Malešice, 108 00 Praha 10,

IČ: 06543260,

není plátcem DPH,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284016,

adresa pro doručování: Univerzitní 684/8, Malešice, 108 00 Praha 10

telefonní číslo: +420 777 333 488

kontaktní e-mail: info@ruchy.cz

 

jako poskytovatelem

a vámi jako nabyvatelem.

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Obchodní podmínky upravují uzavření licenční smlouvy mezi vámi a námi. Licenční smlouvou (nebo také „smlouvou“) vám poskytujeme oprávnění k výkonu práva ke zvukovému záznamu, který si vyberete na našem webovém rozhraní (dále jen „zvuk“) a vy se zavazujete nám zaplatit za toto oprávnění odměnu (dále jen „cenu za zvuk“).

Upozorňujeme, že zvuk není předmětem koupě, je vám poskytováno pouze právo k jeho užívání (licence) v rozsahu těchto obchodních podmínek. Nestáváte se vlastníky zvuku. Zvuk může, ale nemusí být autorským dílem.

1.2.Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.3.Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.4.Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

  1. SMLOUVA A LICENCE

2.1.Jak uzavíráme smlouvu a kdy je vám poskytnuta licence?

Pro uzavření smlouvy (a tedy i pro zpřístupnění zvuku) je nutné, abyste se na webovém rozhraní zaregistrovali (v souladu s článkem 9 těchto obchodních podmínek) a abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Upozorňujeme, že prezentace zvuků na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Licence ke konkrétnímu zvuku je vám poskytnuta okamžikem kliknutí na tlačítko „Stáhnout“ u tohoto konkrétního zvuku (blíže viz článek 5 těchto obchodních podmínek).

2.2.Co je obsahem licenční smlouvy?

Licenční smlouvu vám udělujeme nevýhradní, množstevně a místně neomezenou licenci k užití vámi vybraného a zakoupeného zvuku. Licence je časově omezena trváním majetkových práv ke zvuku.

Zvuk nesmíte samostatně šířit, úplatně ani bezúplatně, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Zvuk nesmíte užít jiným způsobem, než vám dovoluje licence dle těchto obchodních podmínek nebo zákon.

Zvuk můžete upravovat, rozmnožovat, kopírovat, zařadit jej do souborného autorského díla a použít jej ve filmu, seriálu, videu, ve videohře nebo v obdobném projektu. V rámci tohoto užití můžete udělit podlicenci třetí osobě, případně můžete licenci postoupit na třetí osobu. V ostatních případech nesmíte udělit podlicenci třetí osobě, ani nesmíte licenci postoupit na třetí osobu bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Při porušení vašich povinností dle tohoto článku máme zejména nárok na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení, na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a také na výpověď licenční smlouvy (zrušení vašeho uživatelského účtu).

Licenci nejste povinni využít.

2.3.Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Zaplatit a dokončit nákup“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.4.Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo emailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka, u které již nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5.Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zároveň přijetím objednávky z naší strany.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy zaplatíte cenu za zvuk.

2.6.Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

  1. CENA ZA ZVUK

3.1.Může se cena za zvuk na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena za zvuk uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny za zvuk, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za zvuk na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni zpřístupnit vám zvuk za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

3.2.Lze kombinovat slevy za zvuky?

Případné slevy nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu za zvuky můžete uhradit především bezhotovostně před zpřístupněním zvuku on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay nebo bezhotovostně před zpřístupněním zvuku převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2.Kdy nastane splatnost ceny za zvuk?

Při bezhotovostní platbě je cena za zvuk splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

 

  1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1.Jak vám zvuk dodáme?

Po podání objednávky a po jejím zaplacení v souladu s těmito obchodními podmínkami vám bude umožněno stáhnout zvuky, jejichž počet je uvedený v objednávce. Konkrétní zvuk si vyberete z nabídky na webovém rozhraní. Vámi vybraný zvuk vám bude ve vašem uživatelském účtu zpřístupněn po stisknutí tlačítka „Stáhnout“ u tohoto zvuku.

5.2.Kdy vám zvuk dodáme?

Zvuk vám bude ve vašem uživatelském účtu zpřístupněn po kliknutí na tlačítko „Stáhnout“ u zvuku nejpozději do 24 hodin od kliknutí, pokud není uvedeno jinak.

Dodáním zvuku se rozumí okamžik, kdy je vám zpřístupněn ve vašem uživatelském účtu. Zvuk si můžete z vašeho uživatelského účtu stáhnout do vašich zařízení, a to i opakovaně.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.Můžete od smlouvy odstoupit?

Jste-li spotřebitelem, můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, pokud jste výslovně nesouhlasili s poskytnutím zvuku před uplynutím této lhůty dle následujícího odstavce.

Výslovný souhlas s poskytnutím zvuku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nám udělíte po stisknutí tlačítka „Stáhnout“ u zvuku. Zároveň berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku tímto ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.

V případě, že jste zakoupili více než jeden zvuk, nám výslovný souhlas s poskytnutím zvuku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce udělíte stisknutím tlačítka „Stáhnout“ u prvního zvuku.

S tímto souhlasem vám můžeme zvuk zpřístupnit (dodat digitální obsah) před uplynutím lhůty 14 dní. Zvuk vám bude zpřístupněn po stisknutí tlačítka „Stáhnout“ u zvuku (blíže viz článek 5 obchodních podmínek).

Udělením vašeho výslovného souhlasu s dodáním zvuku před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy pozbýváte právo od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

6.2.Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

neobdrželi jsme od vás platbu v době splatnosti;

plnění se stane objektivně nemožným (např. zvuk byl nenápravně zničen) nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za zvuk, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.1.Za jaké vady poskytnutých zvuků odpovídáme?

Jako poskytovatel zvuků odpovídáme za to, že zvuk při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnut ve shodě se smlouvou. Zvuk při poskytnutí nemá vady a je poskytnut ve shodě se smlouvou, když:

odpovídá jeho popisu na webovém rozhraní;

je poskytnut v dohodnutém termínu a po dohodnutou dobu;

je poskytnut s náležitou odborností a péčí;

je v souladu s požadavky právních předpisů.

7.2.Jaká je záruční doba na poskytované zvuky?

Poskytované zvuky je možné reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí zvuku.

7.3.Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám zvuk byla poskytnut vadně, máte zejména právo na:

a)bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí zvuku nebo na poskytnutí náhradního zvuku);

b)přiměřenou slevu z ceny za zvuk;

c)odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

7.4.Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

jste o vadě před poskytnutím zvuku věděli;

jste vadu sami způsobili.

7.5.Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit e-mailem, telefonicky či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu zvuku spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnutého zvuku.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace (včetně případného odstranění vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

  1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1.Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zvuk kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

8.2.Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a s kým spolupracujeme?

K výkonu naší činnosti jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Spolupracujeme také s Ochrannou asociací zvukařů – autorů (www.oaza.eu).

8.3.Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.4.Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zvuků, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

  1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

9.1.Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Na webovém rozhraní smíte mít pouze jeden uživatelský účet. Každý další uživatelský účet, registrovaný na vaši osobu, můžeme bez náhrady zrušit.

9.2.K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především vidět seznam vámi zakoupených zvuků, stahovat zvuky a spravovat uživatelský účet. Registrací můžete získat další výhody, které jsou uvedené na webovém rozhraní. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

9.3.Můžete uživatelský účet zpřístupnit třetí osobě?

Uživatelský účet můžete využívat pouze vy. Nesmíte jej zpřístupnit třetí osobě.

9.4.Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek (zejména články 9.1. a 9.3. těchto obchodních podmínek).

 

  1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1.Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) včetně samotných zvuků je chráněn naším autorským právem (případně právem výrobce zvukového záznamu) nebo právy dalších osob. Autorským právem je chráněna také naše databáze zvuků. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

10.2.Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2018.